Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje na naší škole specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Mgr. Gabriela Prodělalová Školní psycholožka

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Miroslava Brychtová Ředitelka školy, kariérový poradce
Mgr. Ondřej Flégl Školní metodik prevence
Mgr. Lidmila Grohová Školní speciální pedagog 
Mgr. Adéla Kohoutková Školní psycholožka
Mgr. Štěpánka Beránková Výchovný poradce

Schránka důvěry

Víte-li o problému, na který chcete poukázat (šikana, rasismus, náboženská nesnášenlivost, vydírání…..) a bojíte se ho říci osobně, popište ho, prosíme, do následujícího formuláře. Pokud chcete poradit, napište i jakýkoliv kontakt na vás (mobil, mail, Skype, instagram, facebook), na který můžeme radu odeslat

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Činnost ŠPP

 • Budování příznivého klimatu školy
 • Kariérové poradenství
 • Koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným
 • Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Metodická podpora pedagogů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory – poradenská činnost pro zákonné zástupce
 • Prevence sociálně patologických jevů – včasná intervence v případě řešení výchovných problémů – práce s kolektivem třídy
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • Poskytování přímé podpory žákům a jejich zákonným zástupcům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky
 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

Činnost členů školního poradenského pracoviště

Pracovní náplň výchovného poradce

 • Je vedoucím školního poradenského pracoviště, je podřízen ředitelce školy

Koordinuje:

 • Spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
 • Spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogickými pracovníky
 • Spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními: pedagogicko -psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče
 • Metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky
 • Pomoc při vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • Evidenci absence žáků nad 100/150 hodin na jedno pololetí, projednávání případů s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a žáky, návrhy opatření z toho vyplývající
 • Sledování projevů záškoláctví u žáků školy, přesná evidence neomluvených hodin, projednání případů s třídními učiteli se zákonnými zástupci žáků, žáky, spolupráce s OSPOD, návrhy opatření

Dále:

 • Sleduje společně s třídními učiteli žáky neprospívající, hledá příčiny školní neúspěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit
 • Pomáhá řešit konfliktní situace ve škole (zákonný zástupce žáka – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • Společně s metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení rizikového chování žáků hlavně projevy šikany
 • Vede administrativu své činnosti – zápisy z jednání, evidence konzultací
 • Neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

Kariérní poradenství školy

Zajišťuje:

 • Průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
 • Shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich zákonným zástupcům a třídním učitelům
 • Individuální poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce
 • Metodické vedení při vyplňování přihlášek jejich evidenci a včasné odesílání na střední školy a učiliště
 • Metodická pomoc zákonným zástupcům při odvolávacím řízení při přijímacím řízení na střední školy

Pracovní náplň speciálního pedagoga

 • Je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště
 • Zajišťuje spolupráci se školským poradenským zařízením (PPP, SPC) v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané na obou stupních základní školy

Koordinuje:

 • Péči o žáky se speciálním vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané
 • Metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky
 • Pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • Pomoc při vytváření plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané a mimořádně nadané na 1. a 2. stupni ZŠ
 • Speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • Metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • Evidenci zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení:
 • Doporučení z vyšetření ze školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc třídním učitelům při vyplňování školního dotazníku pro školská poradenská zařízení
 • Odesílání dotazníků
 • Shromažďování doporučení ze školských poradenských zařízení, vysvětlení a pomoc učitelům při realizaci doporučení ze zprávy
 • Organizaci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
 • Metodická pomoc při projednávání individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Konzultace s pracovníkem školského poradenského zařízení při tvorbě doporučení pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané

Dále zajišťuje:

 • Speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti
 • Individuální a skupinovou reedukaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Individuální péči a vedení žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Připravuje a upracuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Připravuje a upravuje podmínky pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • Poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pro pedagogické pracovníky školy
 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáka
 • Na žádost vyučujících provádí náslechy v hodinách, dle nich pak navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (zákonný zástupce žáka – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • Neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

Pracovní náplň školního metodika prevence

 • Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště

Koordinuje:

 • Realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy
 • Aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování žáků
 • Spolupráci se školskými zařízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování
 • Vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence

Zajišťuje:

 • Přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeba a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • Spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování jednotlivých žáků a tříd
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro preventivní aktivity školy
 • Specifické oblasti činnosti:
 • Spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Vede administrativu svojí činnosti – dokumentace aktivit, evidence konzultací
 • Neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se účastní

Pracovní náplň školního psychologa

 •  Je členem školního poradenského pracoviště

Zajišťuje:

 • Psychologické poradenství ve škole pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické pracovníky
 • Pomoc pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání

Samostatně zajišťuje:

 • Diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků
 • Konzultace pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků
 • Aktivity pro vytváření pozitivního klimatu tříd na 1. a 2. stupni ZŠ ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence
 • Na zakázku učitelů či ostatních pracovníků školního poradenského pracoviště pracuje dlouhodobě s třídními kolektivy
 • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy
 • Pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
 • Nabízí a realizuje testy profesní orientace
 • V oblasti prevence školního neúspěchu pomáhá žákům dlouhodobě selhávajícím ve vzdělávání
 • Dle zájmu připravuje pracovní semináře pro učitele
 • Neustále se vzdělává a pracuje na svém odborném růstu